Archiwum

Posiedzenie Zarządu Oddziału w dniu 17 lipca 2020 roku

Zebranie otworzył Prezes Zarządu kol. Andrzej Fedor wybrany na Zebraniu Sprawozdawczo - Wyborczym Delegatów w dniu 17 lipca 2020 r. na czteroletnią kadencję 2016 - 2020.
Na pierwszym, konstytucyjnym, posiedzeniu ukonstytuowały się statutowe władze Oddziału Tarnowskiego PZITS, tj. Zarządu Oddziału i Oddziałowej Komisji Rewizyjnej. Skład nowo ukonstytuowanych władz Oddziału znajdują się w zakładce Władze.

Dodano: 22.11.2020r.

Zebranie Delegatów Oddziału Tarnowskiego PZITS w dniu 17 lipca 2020r.

W dniu 31 maja 2016 roku odbyło się Zebranie Delegatów Oddziału Tarnowskiego PZITS, na którym uczestnicy zebrania w trakcie glosowań wybrali nowe, statutowe, władze Oddziału Tarnowskiego PZITS.

Dodano: 22.11.2020r.

Posiedzenie Zarządu Oddziału w dniu 23.01.2020r.

Kolejne posiedzenie Zarządu Oddziału otworzył Prezes Zarządu kol. Zbigniew Łabuz, zebrani po jednogłośnym przyjęciu porządku obrad, przegłosowali przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu.

Prezes Zbigniew Łabuz przedstawił realizację budżetu za 2019r. Zebrani, w trakcie dyskusji, ustalili konieczność spotkania Prezydium Zarządu Oddziału z Przewodniczącym Komisji Kwalifikacyjnej, celem omówienia konieczności zmian i uzupełnień w składzie Komisji Egzaminacyjnej oraz podjęcia starań zmierzających do rozszerzenia zakresu nadawanych uprawnień. Przedstawione sprawozdanie zostało, w głosowaniu jawnym, przyjęte jednogłośnie.

W związku z kończącą się kadencją Zarządu Oddziału Tarnowskiego PZITS ustalono liczbę delegatów na mający się odbyć w najbliższym czasie Zjazd Delegatów; liczba delegatów wyniesie 33 członków Kół, 7 nowo wybranych Przewodniczących Kół oraz 7 Przewodniczących Kół poprzedniej kadencji (w przypadku wyboru nowych członków na Przewodniczących Kół).

Prezes Zbigniew Łabuz poinformował zebranych, iż wyboru w poszczególnych Kołach winny się odbyć do końca marca 2020r.
Przewodniczący Kół przedstawili terminy wyborów:
- w Kole Tarnowskich Gazowników wybory zostaną przeprowadzone w dniu 05.03.2020,
- w Kole Jasielskich Gazowników wybory zostaną przeprowadzone w dniu 12.03.2020,
- w Kole Jarosławskich Gazowników wybory zostaną przeprowadzone w dniu 07.02.2020,
- w Kole Sandomierskich Gazowników wybory zostaną przeprowadzone w dniu 28.02.2016,
- w Kole Tarnowskich Wodociągowców wybory zostaną przeprowadzone w dniu 20.02.2020,
- w Kole Ciepłowników przy MPEC SA wybory zostaną przeprowadzone w dniu 24.03.2016,
W następnym punkcie zebrania, Przewodniczący kół terenowych przedstawili plany działalności kół w 2020 roku.

Dodano: 22.11.2020r.

Jubileuszowe Sympozjum w tarnowskim Ratuszu z okazji 100–lecia
powstania PZITS w dniu 18 stycznia 2020 r.

W dniu 18 stycznia 2020r. odbyły się uroczystości z okazji 100-lecia powstania Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych. Wydarzenie to zostało zorganizowane przez Zarząd Oddziału Tarnowskiego PZITS. Świętując Jubileusz Zrzeszenia, spotykaliśmy się w miejscu szczególnym dla Tarnowa – w zabytkowym, Tarnowskim Ratuszu.
Na uroczystość zostali zaproszeni goście: Pani Prezes Zarządu Głównego PZITS Krystyna Kornak-Figa, Pani Prezes Zarządu TJO-NOT Rada w Tarnowie Renata Łabędź, Prezes Zarządu Tarnowskich Wodociągów dr Tadeusz Rzepecki, Dyrektor Muzeum Okręgowego w Tarnowie Pan Andrzej Szpunar, członkowie honorowi naszego zrzeszenia - w tej liczbie wieloletni Prezes Zarządu Oddziału Tarnowskiego PZITS Mieczysław Menżyński oraz Prezesi innych Oddziałów PZITS.
Na ręce Prezesa Zarządu Tarnowskiego PZITS zostały złożone adresy jubileuszowe oraz upominki od wielu zaproszonych gości z życzeniami dalszej owocnej pracy dla rozwoju polskiej techniki sanitarnej oraz integracji środowiska zawodowego.
Historię i działalność Tarnowskiego Oddziału Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych przedstawiła w swoim referacie koleżanka Anna Piotrowska, a 100 lat działalności PZITS omówiła Kol. Bożena Nowińska.
W referacie pt. Wodociągi Sp. z o.o. – 110 lat tradycji, dr inż. Tadeusz Rzepecki przedstawił historię, osiągnięcia i działania Tarnowskich Wodociągów.
Kol. Andrzej Ślusarczyk w swoim referacie pt. Włączenie gazociągu do czynnej sieci gazowej metodą hermetyczną, przedstawił współczesną ekologiczną, bezpieczną i efektywną metodę nawiercania czynnych gazociągów.
Po uroczystościach w Tarnowskim Ratuszu uczestnicy jubileuszowego spotkania udali się do restauracji hotelu Tarnovia na spotkanie koleżeńskie, które rozpoczęło się toastem i jubileuszowym tortem.

Jubileuszowe Sympozjum z okazji 100-lecia PZITS Tarnów 18.01.2020 – prezentacja ze zdjęciami. Prezentacja Power Point ze zdjęciami

Dodano: 22.11.2020r.

Posiedzenie Zarządu Oddziału w dniu 28.10.2019r.

Na posiedzeniu Zarządu Oddziału, zebrani po jednogłośnym przyjęciu porządku obrad, przegłosowali przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu.
W kolejnym punkcie zebrani uzgodnili szczegóły organizacji uroczystych obchodów 100 – lecia PZITS; został wybrany Zespół do organizacji obchodów 100 – lecia PZITS, w składzie: Krzysztof Baniak, Alicja Kaczmarczyk, Janina Dziędziel-Gostek, Andrzej Ślusarczyk, Marek Jakubowski.
Na dzień 18 stycznia 2020 zaplanowano uroczystą sesję w zabytkowym, tarnowskim Ratuszu. Referaty okolicznościowe ze strony Oddziału tarnowskiego przedstawią Kol. Bożena Nowińska i Anna Piotrowska oraz zaproszeni goście. Następnie uczestnicy spotkają się na uroczystej kolacji w restauracja hotelu Tarnovia.

Dodano: 22.11.2020r.

Posiedzenie Zarządu Oddziału w dniu 29 listopada 2018 roku

Na kolejnym posiedzeniu Zarządu Oddziału, zebrani po przyjęciu porządku obrad, przegłosowaniu przyjęcia protokołu z poprzedniego posiedzenia omówili sprawy bieżące, stan realizacji budżetu Oddziału za okres styczeń – wrzesień 2017. Zostały przedstawione sprawozdania z wyjazdów technicznych organizowanych przez koła terenowe. Kol. Piotr Frysztak przedstawił plany i zamierzenia Zarządu Głównego PZITS w związku z przyszłorocznym Jubileuszem 100 lecia PZITS. Przyjęto rezygnację czworga członków naszego stowarzyszenia.

Posiedzenie Zarządu Oddziału w dniu 17 kwietnia 2018 roku

Zebranie otworzył Prezes Zarządu kol. Zbigniew Łabuz, zebrani po jednogłośnym przyjęciu porządku obrad, przegłosowali przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu. Na posiedzeniu, zebrani podjęli jednomyślną uchwałę w sprawie przyjęcia do stosowania Regulaminu Pracy Zarządu Oddziału Tarnowskiego PZITS, dokonali wyboru przedstawiciela Oddziału do składu Głównego Komitetu Organizacyjnego oraz członków Oddziałowego Komitetu Organizacyjnego. Omówiono bieżące sprawy Oddziału.

Posiedzenie Zarządu Oddziału w dniu 7 listopada 2017 roku

Przed rozpoczęciem posiedzenia, zebrani uczcili minutą ciszy śmierć Prezesa TJO-NOT w Tarnowie Kol. Jacka Sumera. Kol. Mieczysław Menżyński wygłosił słowa pożegnania oraz przedstawił sylwetkę i karierę zmarłego.

Obecni, po jednogłośnym przyjęciu porządku obrad, przegłosowali przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu. W dalszej części posiedzenia przedstawiciele kół terenowych przedstawili sprawozdania z wyjazdów technicznych członków naszego stowarzyszenia:

  • Kol. Piotr Frysztak omówił wyjazd członków Koła Tarnowski Wodociągowców do Trójmiasta
  • Kol. Marek Baran przedstawił sprawozdanie z wyjazdu członków Koła Ciepłowników przy MPEC S.A. do Chorwacji
  • Kol. Krzysztof Kalisz zapoznał zebranych z wyjazdem do Świnoujścia, gdzie członkowie Koła Jasielskich Gazowników zapoznali się z Terminalem LNG oraz Gazoportem.
  • Kol. Alicja Kaczmarczyk przedstawiła sprawozdanie z wyjazdów dwóch grup członków naszego Stowarzyszenia do Gruzji.
  • W imieniu nieobecnej Kol. Bożeny Nowińskiej, sprawozdanie z wyjazdu członków Koła Sandomierskich Gazowników do Bóbrki przedstawił Kol. Marek Jakubowski. Na posiedzeniu omówiono realizację budżetu za okres trzech kwartałów 2017 roku, podjęto uchwały w sprawie przyjęcia nowych członków oraz wykreślenia z listy członków stowarzyszenia osób, które złożyły deklarację rezygnacji z członkostwa w naszym stowarzyszeniu.

Posiedzenie Zarządu Oddziału w dniu 15 maja 2017 roku

Na kolejnym posiedzeniu Zarządu Oddziału, zebrani po przyjęciu porządku obrad, przegłosowaniu przyjęcia protokołu z poprzedniego posiedzenia omówili sprawy bieżące, stan realizacji budżetu Oddziału za okres styczeń – kwiecień 2017, podjęli uchwałę o przyjęciu nowych członków. W dalszej części posiedzenia w imieniu Zarządu Głównego PZITS, Prezes Zarządu Oddziału Tarnowskiego PZITS wręczył Podziękowanie Zarządu Głównego PZITS za wieloletnią pracę na rzecz PZITS Kol. Mieczysławowi Mężyńskiemu.

Posiedzenie Zarządu Oddziału w dniu 15 lutego 2017 roku

Zebranie otworzył Prezes Zarządu kol. Zbigniew Łabuz, zebrani po jednogłośnym przyjęciu porządku obrad, przegłosowali przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu. Na posiedzeniu, zebrani podjęli jednomyślne uchwały w sprawie przyjęcia budżetu PZITS Oddział w Tarnowie na 2017 rok oraz w sprawie przyjęcia nowych członków, omówiono bieżące sprawy Oddziału.

Zebranie Delegatów Oddziału Tarnowskiego PZITS

W dniu 31 maja 2016 roku odbyło się Zebranie Delegatów Oddziału Tarnowskiego PZITS, na którym uczestnicy zebrania w trakcie glosowań wybrali nowe, statutowe, władze Oddziału Tarnowskiego PZITS.

Posiedzenie Zarządu Oddziału w dniu 8 czerwca 2016 roku

Zebranie otworzył Prezes Zarządu kol. Zbigniew Łabuz wybrany na Zebraniu Sprawozdawczo - Wyborczym Delegatów w dniu 31 maja 2016 r. na czteroletnią kadencję 2016 - 2020.
Na pierwszym, konstytucyjnym, posiedzeniu ukonstytuowały się statutowe władze Oddziału Tarnowskiego PZITS, tj. Zarządu Oddziału, Oddziałowej Komisji Rewizyjnej, Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego, Oddziałowych Sekcji Branżowych, Komisji oraz Zespołów Problemowych. Skład nowo ukonstytuowanych władz Oddziału znajdują się w zakładce Władze.

Dodano: 04.05.2016r.

Posiedzenie Zarządu Koła Tarnowskich Gazowników...

Na posiedzeniu Zarządu Koła Tarnowskich Gazowników ustalono termin zebrania wyborczego Koła na dzień 26 kwietnia 2016 roku (Pobierz - zaproszenie)

Dodano: 04.05.2016r.

Posiedzenie Zarządu Oddziału w dniu 21 marca 2016 roku:

Kolejne posiedzenie Zarządu, odbyło się w siedzibie NOT w Tarnowie. Na posiedzeniu omówiono i przyjęto projekt budżetu Oddziału na 2016 rok. Kol P. Frysztak przedstawił relację z posiedzenia Zarządu Głównego PZITS. Na posiedzeniu ustalono termin zebrania wyborczego PZITZ Oddział Tarnów na dzień 17 maja 2016 roku. Na posiedzeniu podjęto uchwałę o przyjęciu 2 członków do naszego Stowarzyszenia.

Dodano: 04.05.2016r.

Posiedzenie Zarządu Oddziału w dniu 16 grudnia 2015 roku:

Posiedzenie Zarządu Oddziału otworzył Prezes Wojciech Łuszcz. Obecni, jednogłośnym przyjęciu porządku obrad, przegłosowali przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu. Kol. M. Mężyński przedstawił relację z obchodów 45-lecia Stowarzyszenia Elektryków Polskich, a Prezes W. Łuszcz zdał relację z posiedzenia Zarządu głównego PZITS. Kol. Alicja Kaczmarczyk przekazała zebranym informację dotyczącą organizacji wycieczki naukowo – technicznej do Szkocji. Na posiedzeniu podjęto uchwałę o przyjęciu 1 członka do naszego Stowarzyszenia.

Dodano: 04.05.2016r.

Posiedzenie Zarządu Oddziału w dniu 23 września 2015 roku:

Na posiedzeniu omówiono bieżące sprawy Oddziału, zatwierdzono protokół z wyjazdowego posiedzenia Zarządu Oddziału z dnia 22 czerwca 2015, omówiono realizację budżetu za okres styczeń-sierpień 2015. Zebrani uchwalili jednogłośnie, że na uroczystościach 45–lecia Tarnowskiego Oddziału Stowarzyszenia Elektryków Polskich reprezentantem Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych
 Oddział w Tarnowie będzie Kolega Mieczysław Menżyński. Prezes Zarządu Oddziału Kolega Wojciech Łuszcz przedstawił sprawozdanie z posiedzenia Zarządu Głównego Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych. Koleżanka Bożena Jania przedstawiła sprawozdanie z wycieczki naukowo-technicznej Koła Ciepłowników przy MPEC S.A. do Berlina.

Dodano: 02.12.2015r.

Posiedzenie Zarządu Oddziału w dniu 22 czerwca 2015 roku:

Kolejne posiedzenie Zarządu było posiedzeniem wyjazdowym, które odbyło się w Ożarowie, na terenie działania Koła PZITS Gazowników Sandomierskich. Prezes Zarządu Oddziału Wojciech Łuszcz przedstawił informację z obchodów jubileuszowych NOT: W Tarnowie, mieście rodzinnym gen. Józefa Bema, inicjatora utworzenia w 1835 r. w Paryżu Towarzystwa Politechnicznego Polskiego, odbyły się 17 czerwca br. kolejne uroczystości obchodów Roku Jubileuszowego Zrzeszania się Polskich Techników i Inżynierów. W sali tarnowskiego Ratusza odbyło się seminarium poświęcone pamięci generała inżyniera Józefa Bema, na którym przypomniano sylwetkę i dokonania generała z Tarnowa. 

W seminarium uczestniczył Prezydent Tarnowa Roman Ciepiela, Wiceprezes Grupy Azoty Witold Szczypiński, Dyrektor GAZ-SYSTEM S.A. Ryszard Ryba, Wiceprezes MPEC S.A. Tadeusz Sieńczak, Prezes Wodociągów Tarnów Tadeusz Rzepecki, przedstawiciele MOIIB z Krakowa, PWSZ Tarnów, zaprzyjaźnionych firm władze samorządowe powiatu oraz młodzież. Obecna była także delegacja władz FSNT-NOT z prezes Ewą Mańkiewicz-Cudny i Sekretarzem Generalnym  Jackiem Kubielskim. Obecni byli również członkowie władz i reprezentanci terenowych jednostek organizacyjnych FSNT-NOT z Wrocławia, Rzeszowa, Kielc, Nowego Sącza oraz gospodarze z Tarnowa.
Prezes NOT  Ewa Mańkiewicz-Cudny, podkreśliła postać Generała Józefa Bema jako wybitnej jednostki, żołnierza i patrioty oraz inżyniera, który po powstaniu listopadowym, stworzył w Paryżu towarzystwo politechniczne. Podstawowe przesłania, takie jak edukacja zawodowa i rozwój techniczny, są nadal aktualne. Sprawozdanie z wycieczki naukowo – technicznej Hiszpania- Andaluzja w dniach 16-23.05. 2015 r. przedstawiła Kol. Alicja Kaczmarczyk. W wycieczce naukowo-technicznej Hiszpania – Andaluzja uczestniczyło 45 członków naszych stowarzyszeń. Prezes Wojciech Łuszcz poinformował zebranych, iż w czerwcu br. odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego PZITS w którym udział wzięli: Kol. Wojciech Łuszcz, Kol. Mieczysław Menżyński oraz Kol. Piotr Frysztak.Kol. Wojciech Łuszcz zapoznał zebranych z programem posiedzenia. Kol. Bożena Nowińska przekazała zebranym, iż w dniu 22 maja 2015r. w Elektrowni Stalowa Wola odbyło się spotkanie naukowo – techniczne członków Koła PZITS Gazowników Sandomierskich. Uczestnicy spotkania zapoznali się z inwestycją GK Turon Polska Energia i GK PGNiG, polegającej na budowie bloku gazowo-parowego o mocy elektrycznej ok. 450 MW wraz z członem ciepłowniczym o mocy cieplnej 240 MW.

Dodano: 02.12.2015r.

Posiedzenie Zarządu Oddziału w dniu 30 marca 2015 roku:

Posiedzenie Zarządu Oddziału otworzył Prezes Wojciech Łuszcz. Obecni, jednogłośnym przyjęciu porządku obrad, przegłosowali przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu. Prezes W. Łuszcz przedstawił zebranym otrzymany od Kol. Jacka Sumery Prezesa TJO NOT w Tarnowie projekt programu obchodów 180 rocznicy NOT (Do pobrania tutaj). Termin obchodów został ustalony na dzień 17.06.2015 r. Kol. Alicja Kaczmarczyk przekazała zebranym informację dotyczącą wycieczki naukowo – technicznej do Andaluzji, której organizatorem w roku 2015 jest Tarnowski Oddział SITPNIG zgodnie z zapisami „Porozumienia”, z uwzględnieniem przyznanych miejsc dla poszczególnych Kół, terminu wycieczki (16 – 23 maj 2015 r.) oraz kosztów związanych z wyjazdem. Prezes W. Łuszcz zwrócił się do Przewodniczących Kół o podanie przygotowanych propozycji do planu budżetu na 2015 r. Przewodniczący Kół przedstawili propozycje do planów budżetu z uwzględnieniem wydatków i przychodów na rok 2015. Po zapoznaniu się z poszczególnymi propozycjami oraz przeprowadzonej dyskusji uzgodniono plan budżetu na 2015 r. Na posiedzeniu ustalono, iż kolejne posiedzenie Zarządu Tarnowskiego Oddziału PZITS będzie wyjazdowe i zorganizowane przez Koło Sandomierskich Gazowników.

Dodano: 02.12.2015r.

Posiedzenie Zarządu Oddziału w dniu 24 października 2014 roku:

Na posiedzeniu omówiono bieżące sprawy Oddziału, Kol. Mieczysław Menżyński zapoznał zebranych z programem posiedzenia Zarządu Głównego PZITS oraz poinformował zebranych, iż powołana został Komisja problemowa ds. oceny działalności bieżącej stowarzyszenia, a także do opracowania wytycznych programowych jego dalszej działalności. Z Oddziału Tarnowskiego do prac w ww. Komisji zgłoszony został Kol. Piotr Frysztak. Kol. Piotr Frysztak poinformował, iż podpisano Porozumienie o współpracy Oddziałów Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych z Małopolską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa (treść porozumienia, dostępna jest w zakładce Pobierz). Kol. Krzysztof Kalisz przekazał zebranym, informację o spotkaniu naukowo – technicznym w dniu 21.11.2014 r. w m. Zimna Woda k/Jasła zorganizowanym wspólnie z SITPNIG. Na ww. spotkaniu zostały przedstawione trzy referaty związane z obrotem i dystrybucją gazu. Podjęto uchwałę o przyjęciu 1 członka do naszego Stowarzyszenia – do Koła Jasielskich Gazowników.

Dodano: 04.04.2015r.

Wycieczka Koła Tarnowskich Wodociągowców do "Rumunii Bałtyku"

W dniach 08.09.2014 – 14.09.2014r. odbyła się wycieczka Koła Tarnowskich Wodociągowców do Rumunii.

Prezentacja wycieczki - pobierz
Sprawozdanie z wycieczki - pobierz

Dodano: 30.10.2014r.

Posiedzenie Zarządu Oddziału w dniu 23 września 2013 roku.

Na posiedzeniu omówiono bieżące sprawy Oddziału, oraz konieczność wyboru nowego przewodniczącego Koła Tarnowskiego w zawiązku z rezygnacją Kol. Mareka Galasa z pełnienia funkcji przewodniczącego Koła Tarnowskiego. Prezes W. Łuszcz przedstawił skład Zarządu Koła. W związku z faktem, iż Statut Stowarzyszenia nie zawiera zapisu dotyczącego ww. sytuacji zaproponowano rozwiązanie polegające na tym że Zarząd Koła na posiedzeniu wybierze spośród członków Zarządu przewodniczącego, który będzie pełnił obowiązki do końca kadencji oraz przedstawi do akceptacji Zarządowi Oddziału. Na posiedzeniu podjęto uchwałę o przyjęciu do naszego Stowarzyszenia 4 nowych członów.

Dodano: 09.01.2014r.

Posiedzenie Zarządu Oddziału w dniu 1 lipca 2013 roku.

Na posiedzeniu omówiono bieżące sprawy Oddziału, wysłuchano informacji Prezesa W. Łuszcza na temat wizyty delegacji z Węgier i przedstawicieli PZITS Oddział Częstochowa w dniach 20-22.05.2013 r. ,kol. M. Menżyński przedstawił krótko informacje z posiedzenia Zarządu Głównego PZITS w Warszawie w dniu 10 czerwca 2013r dot. m.in.: sprawozdania finansowego PZITS za rok 2012 oraz wyników kontroli działalności finansowo – gospodarczej PZITZ w roku 2012, oraz podjęto uchwałę o przyjęciu do naszego Stowarzyszenia 2 nowych członków.

Dodano: 09.01.2014r.

Posiedzenie Zarządu Oddziału w dniu 29 kwietnia 2013 roku
Na posiedzeniu omówiono bieżące sprawy Oddziału, wysłuchano informacji kol. M. Menżyńskiego z posiedzenia Zarządu Głównego i Prezydium PZiTS oraz został przedstawiony plan działalności i plan budżetu na 2013 rok.

Dodano: 30.04.2013r.

Posiedzenie Zarządu Oddziału w dniu 18 lutego 2013 roku
Na posiedzeniu omówiono bieżące sprawy Oddziału, omówiono i uzgodniono Plan działalności Oddziału na 2013 rok z uwzględnieniem planowanych przychodów i wydatków, Prezes W. Łuszcz zaprezentował stronę nowo uruchomioną stronę internetową Oddziału, oraz podjęto uchwały:
  • o przyjęciu tekstu porozumienia z SITPNiG, w sprawie organizacji wspólnych wyjazdów krajowych i zagranicznych
  • o przyjęciu do naszego Stowarzyszenia 4 nowych członków.

Dodano: 20.02.2013r.

Posiedzenie Zarządu Oddziału
W dniu w dniu 26 listopada 2012 roku odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu Oddziału, na którym omówiono bieżące sprawy Oddziału, wysłuchano przedstawicieli kół zakładowych, którzy przedstawili plan działalności na 213 rok, oraz podjęto uchwały:
- o zatwierdzeniu wydatków na organizację Konferencji w Sandomierzu w terminie 19-21.10.2012r.
- o organizacji spotkania „opłatkowego” wspólnie z bratnim stowarzyszeniem SITPNiG
- o przyjęciu do naszego Stowarzyszenia 7 nowych członków.

Dodano: 26.11.2012r.

Posiedzenie Zarządu Oddziału
Na Posiedzeniu Zarządu Oddziału w dniu 18 września 2012 roku, został przedstawiony i omówiony plan pracy Prezydium Oddziału, ze szczególnym uwzględnieniem planu finansów na 2013 rok.

Dodano: 18.09.2012r.

Zebranie Zarządu Oddziału Tarnowskiego PZITS
W dniu 10 lipca 2012 roku odbyło się plenarne, konstytucyjne zebranie Zarządu Oddziału Tarnowskiego PZITS.
W trakcie zebrania dokonano wyboru składu Zarządu Oddziału.W głosowaniu jawnym wybrano:
- Zarząd Oddziału
- Prezydium Oddziału
- Oddziałową Komisję Rewizyjną
- Oddziałowy Sąd Koleżeński
oraz powołano: Oddziałowe Sekcje Branżowe, Komisje i Zespoły Problemowe.
Postanowiono o przyjęciu do naszego Stowarzyszenia trzech nowych członków.

Dodano: 10.07.2012r.

Aktualności
Dane kontaktowe
Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych
Oddział w Tarnowie


Rynek 10, Dom Technika
33-100 Tarnów


tel.(0-14)621-68-14
fax.(0-14)621-68-13

e-mail: sekretariat@pzitstarnow.pl
Dokumenty
Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych
Oddział w Tarnowie
©Copyright 2012- by PZITS Tarnów
Wszystkie prawa zastrzeżone.