Działalność
Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział w Tarnowie prowadzi działalność związaną z:
  • organizacją konferencji,
  • organizacją szkoleń,
  • organizacją wycieczek naukowo-technicznych, krajowych i zagranicznych.
Jak zostać członkiem PZITS?
Członkiem zwyczajnym PZITS może zostać osoba fizyczna mająca dyplom ukończenia studiów wyższych lub szkoły średniej i wyjątkowo osoba niemająca dyplomu wyższego lub średniego wykształcenia, która pracuje w specjalnościach: gazownictwo, wodociągi i kanalizacja, technologia wody i ścieków, ogrzewnictwo, ciepłownictwo, wentylacja i klimatyzacja, oczyszczanie miast i osiedli oraz gospodarka odpadami, balneotechnika, pralnictwo, technika sanitarna wsi, ochrona wód, powietrza atmosferycznego i powierzchni ziemi, urbanistyka podziemna oraz pokrewnych i legitymuje się wybitnymi osiągnięciami zawodowymi. Aby zostać członkiem PZITS należy zapoznać się z jego statutem, a następnie złożyć w Zarządzie Koła PZITS wydrukowaną dwustronnie i wypełnioną deklarację, oraz wpłacić kwotę 10 zł (wpisowe + legitymacja). Po decyzji Zarządu Oddziału o przyjęciu w poczet członków PZITS, nowo przyjęty członek otrzyma legitymację i od tego momentu ma obowiązek uiszczania składek członkowskich w wysokości 10 zł miesięcznie (studenci, emeryci i renciści 4 zł). Składki członkowskie przelewać na konto bankowe PZiTS ZARZĄD ODDZIAŁU TARNOWSKIEGO, Dom Technika Rynek 10, 33-100 Tarnów.
Nr konta bankowego:
PKO B.P. S.A. O/Tarnów 42 1020 4955 0000 7802 0186 0279
W przypadku niepłacenia składek przez rok (po uprzednim pisemnym przypomnieniu) następuje utrata członkostwa.
Dane kontaktowe
Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych
Oddział w Tarnowie


Rynek 10, Dom Technika
33-100 Tarnów


tel.(0-14)621-68-14
fax.(0-14)621-68-13

e-mail: sekretariat@pzitstarnow.pl
Dokumenty
Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych
Oddział w Tarnowie
©Copyright 2012- by PZITS Tarnów
Wszystkie prawa zastrzeżone.